0878 76 56 46 ; 0879 06 56 46
8:30 - 21:00
Твоят King Kong: гр. Бургас
0 лв.
0

Европейски програми


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
 
 
Проект: BG16RFOP002-2.073 - Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и
малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на
преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за
преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат
от епидемичния взрив от COVID-19.
Проектното предложение на Корнер Плюс ООД за предоставяне на оперативен
капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 бе одобрено за
финансиране по трета оценителна сесия на процедурата.
Бенефициент: КОРНЕР ПЛЮС ООД
Договор № BG16RFOP002-2.073-2034-C01
Обща стойност 10 000 лв., от който 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално
съфинансиране.
 
Начало:06.07.2020г.
Край: 06.10.2020 г.
 
 
 
 
 
 
Проект: BG16RFOP002-2.095 – „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати
от временните противоепидемични мерки“
 
Целта на процедурата е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република
България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните
противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие мерки по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. 
Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на
преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за
държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен
взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Допустими по процедурата проекти са само кандидати, които отговарят на
изискванията за микро-, малко или средно предприятие, съгласно ЗМСП, както и да са
преустановили или ограничили дейността си в резултат на Заповеди с № РД-01-
626/27.10.2020 г., РД-01-655/13.11.2020 г., РД-01-677/25.11.2020 г. и РД-01-
718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
 
Проектното предложение на Корнер Плюс ООД за предоставяне подкрепа чрез
оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе одобрено за
финансиране с първата заповед З-ЦУ-109/22.01.2021 г.
 
Бенефициент: КОРНЕР ПЛЮС ООД
BG16RFOP002-2.095-0062
Обща стойност 20 261.86
Начало:27.01.2021 г.
Край: 27.04.2021 г.
 
 
 
 
 
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати
от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Корнер плюс ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 10 897,95 лв.
 
Начало: 30.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.